Σημαντική πληροφορία

Σημαντική πληροφορία που πρέπει να γνωρίζεις

Κανένας δεν µπορεί να σε υποχρεώσει να δώσεις µόσχευµα, αλλά είναι πολύ σηµαντικό να ενηµερωθείς σωστά και να το σκεφτείς σοβαρά προτού εγγραφείς στο Αρχείο, γιατί προκαλεί µεγάλη ψυχολογική αναστάτωση τόσο στους ασθενείς όσο και στις οικογένειες τους αν κάποια στιγµή ο δότης αναθεωρήσει την απόφασή του.